Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper  : Digizoo b.v., h.o.d.n. Hoffschlag Export Services B.V., h.o.d.n. The ACTIVboard people, de gebruiker van de algemene voorwaarden, de opdrachtnemer;

Wederpartij : de wederpartij van verkoper, de opdrachtgever, de koper;

Opdracht/overeenkomst : de tussen verkoper en wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel  2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan Verkoper van de diensten van derden gebruik maakt;

2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.4 Indien Verkoper met Wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, orders, prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst; b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door    Wederpartij van een door Verkoper gedaan aanbod; c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door Wederpartij;

3.3 Alle door de vertegenwoordigers van Verkoper gesloten overeenkomsten, gemaakte afspraken, gedane toezeggingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, verbinden Verkoper slechts voor zover zulks blijkt uit de orderbevestiging of afleverbon;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.6 Verkoper behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.7 Verkoper is gerechtigd om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschotbedrag van minimaal 50% in rekening te brengen. Dit voorschotbedrag dient voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst te zijn voldaan;

3.8 Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft;

3.9 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, invoerrechten, verwijderingsbijdrage, alsmede exclusief eventuele opslag-, verzend-, vervoers-, reis-, montage-  en verpakkingskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.10 Verkoper mag prijsstijgingen na 2 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, inkoopkosten of verpakkingsmateriaal;

3.11 Indien Verkoper voor verzending van de gekochte zaken zorgdraagt brengt Verkoper steeds de transport- en verpakkingskosten bij Wederpartij afzonderlijk in rekening;

3.12 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Verkoper steeds rembourskosten in rekening bij Wederpartij;

3.13 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.14 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

4.1 Is aan Wederpartij een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

4.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst/montage

5.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn;

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 

5.3 Indien door Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

5.4 De opdracht omvat het complete werk, zoals dit in de aanbieding is omschreven. Zij omvat zonodig onderricht of instructie voor het bedienen van de installatie. Verkoper bepaalt omvang en tijdsduur van het onderricht en aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid;

5.5 Wederpartij vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering van zaken geschiedt af magazijn Verkoper, dan wel op de locatie waar Verkoper het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;

6.2 Indien Verkoper de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Verkoper laatst bekende door Wederpartij opgegeven afleveradres;

6.3 Wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor Wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij Wederpartij worden aangeboden, doch niet door Wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Verkoper;

6.4 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij. Indien Wederpartij niet binnen 3 weken afneemt, is Verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van Wederpartij;

6.5 Indien Verkoper gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld;

6.6 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Oplevering, onderzoek, reclames

7.1 Wederpartij is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door Wederpartij binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Verkoper. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren;

7.2 Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en aan Verkoper schriftelijk te worden gemeld;

7.3 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel ter beschikking van de Wederpartij is gesteld of door Wederpartij in gebruik is genomen;

7.4 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: - afwijkingen in kleur en gewicht minder dan 10 %; - de in de catalogus/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.

7.5 Verkoper zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;

7.6 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

7.7 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;

7.8 Indien een klacht gegrond is, zal Verkoper het geleverde herstellen of vervangen, tenzij dit inmiddels voor Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 8 Risico-overgang

8.1 Indien Wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Verkoper, inclusief kosten van transport en opslag, op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

8.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat  Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

8.3 Indien Verkoper voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

9.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, import- of exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

9.4 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden   goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet  volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij slechts   gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor   zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; - Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen   voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid   uitblijft of onvoldoende is;

10.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Verkoper geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Verkoper totdat Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

11.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

11.4 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

11.5 Voor het geval dat Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.    Artikel 12 Annulering

12.1 Indien Wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Verkoper op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

12.2 Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Verkoper, speciaal voor Wederpartij, ingekochte en/of geproduceerde zaken, al dan niet be- of verwerkt  is Wederpartij daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Verkoper te voldoen;

12.3 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Wederpartij van Verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Wederpartij reeds de zaak aan Verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats;

12.4 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 13 Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;

13.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

13.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, dood, toelating van Wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van Verkoper op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

13.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 14 Incassokosten

14.1 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

14.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.

Artikel 15 Garantie

15.1 De door Verkoper geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant worden gesteld;

15.2 Deze garantie is beperkt tot: - productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,  onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,  onderhoud; - leveringen aan kopers binnen Nederland en Vlaanderen - de garantie die door de producent wordt gegeven; - tot herstel of vervanging van de zaak;

15.3 Deze garantie vervalt: -   bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door koper of een derde aan of van het  geleverde;    - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven; - bij verkrijging van Promethean producten via kanalen anders dan via Verkoper

15.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

15.5 Zolang Wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

16.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor: - afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Wederpartij goedgekeurde zaken; - afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutief gebruik door een Wederpartij of een derde; - voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; - schade ten gevolge van te hoge vochtigheid of spanningswisselingen; - schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door Wederpartij of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing;   16.3 Indien Verkoper aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

16.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

16.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend;

16.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Intellectuele  en industriële eigendomsrechten en auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht , industriële eigendomsrecht en de Auteurswet;   17.2 Op grond van de overeenkomst met de leverancier komt Verkoper het exclusieve recht van gebruik van productnaam en logo toe. De Wederpartij komt dit recht slechts onder door Verkoper gestelde voorwaarden met uitdrukkelijke toestemming toe.

 

 

17.3 Alle door Verkoper verkochte en/of geproduceerde zaken, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.4 In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt koper een boete van € 1.000,00 voor iedere overtreding respectievelijk iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die de verkoper geldend kan maken.

Artikel 18 Export

18.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen;

18.2 Wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

18.3 Wederpartij is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de producten moeten worden vervuld, de nodige bescheiden aan Verkoper ter beschikking te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen;

18.4 Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Verkoper niet verantwoordelijk indien deze niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt met overlegging van alle benodigde gegevens, eisen en specificaties van dat land en verkoper heeft aangegeven aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Artikel 19 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Brabant onder nummer 16085748. Een kopie van de voorwaarden is vrij opvraagbaar.